Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Program życia seminaryjnego

Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego

 1. 1.Podstawowe założenia formacyjne

Formacja seminaryjna będącą w swej istocie odpowiedzią na wezwanie, które Bóg kieruje do serca człowieka ma przede wszystkim na celu:

 • pomoc w odkrywaniu powołania i potwierdzenie przez Kościół jego autentyczności,
 • przygotowanie do przyjęcia święceń prezbiteratu,
 • przygotowanie do podjęcia posługi duszpasterskiej pod przewodnictwem biskupa diecezji.

Aby było to możliwe konieczne jest:

 • kształtowanie dojrzałych osobowości,
 • pogłębianie życia wewnętrznego,
 • studium filozofii, teologii i nauk pomagających w zrozumieniu świata,

 1. 2.Prawa i obowiązki wspólnoty seminaryjnej

Seminarium tworzą formatorzy oraz alumni. Działają oni w imieniu i pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego.

Formatorzy powinni:

 • przykładem własnego życia pociągać alumnów do zawierzenia Chrystusowi
  i odpowiadania na dar powołania,
 • znając każdego seminarzystę przyjaźnie mu towarzyszyć we wzrastaniu
  w powołaniu,
 • interesować się problemami i potrzebami alumna,
 • towarzyszyć alumnowi w odkrywaniu jego talentów i charyzmatów.

Alumni mają obowiązek:

 • zachowywać otwartość na propozycje formacyjne,
 • uczestniczyć w Eucharystii i praktykach modlitewnych oraz systematycznie pogłębiać znajomość Słowa Bożego,
 • regularnie korzystać z sakramentu pokuty i kierownictwa duchownego, szczerze omawiając z ojcami duchownymi stan swojego życia wewnętrznego,
 • zachowywać szczerość wobec wychowawców towarzyszących im na drodze powołania,
 • przestrzegać zasad życia seminaryjnego,
 • brać odpowiedzialność za całokształt życia seminaryjnego, w tym także
  za rozwój powołania swoich współbraci,
 • rozwijać kondycję fizyczną.

Alumni mają prawo:

 • formułować postulaty dotyczące zasad życia seminaryjnego, czyniąc to zwłaszcza za pośrednictwem rady kleryckiej,
 • domagać się od formatorów wskazywania im narzędzi koniecznych
  do odkrywania i rozwoju powołania,
 • do regularnego kierownictwa duchowego oraz korzystania z życzliwej pomocy formatorów,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym,
 • korzystać – zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez formatorów –
  ze współczesnych środków społecznego przekazu.

 1. 3.Struktura wspólnoty seminaryjnej

Alumni formujący się w Seminarium podzieleni są na dwie wspólnoty. Pierwszą stanowią roczniki I-II, przy czym przez pierwszy semestr rocznik I przeżywa swój czas propedeutyczny, co charakteryzuje się częściowo odrębnym planem uczestnictwa
w praktykach religijnych. Celem pierwszej wspólnoty jest budowanie dojrzałej postawy ludzkiej oraz stopniowe wchodzenie na drogę chrześcijańskiego wzrostu.

Druga wspólnota obejmuje roczniki III-VI. Alumni roczników III-IV mają przede wszystkim wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej, zaś dwa najstarsze roczniki alumnów stawiają sobie za cel budowanie tożsamości kapłańskiej i przygotowanie
do posługi prezbiterów we wspólnocie Ludu Bożego.

Przeważającą większość zajęć modlitewnych alumni przeżywają w całej wspólnocie seminaryjnej. Jest ona podstawowym miejscem odkrywania i rozwoju życia Bożego
w kandydacie do kapłaństwa.

Ważnym elementem formacji jest przeżywanie wspólnotowości powołania
w grupach rocznikowych. Ich reprezentantem jest duktor roku, który odpowiada za przydzielone rocznikowi zadania.

Duktor najstarszej wspólnoty w łączności z właściwym wychowawcą i ojcem duchownym odpowiada za porządek liturgiczny na nabożeństwach.